Články

Dátum uverejnenia

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky mkonzult.sk
(ďalej len "Podmienky")

Prevádzkovateľ


prevádzkovateľom internetového obchodu www.mkonzult.sk je spoločnosť:

M KONZULT s.r.o., organizačná zložka

Trubín 236, SK -966 23 Lovčica- Trubín
IČO: 43932886 DIČ: 2022548286
zapísaná v ORSR
Tel./Fax: 045/6790352
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.mkonzult.sk

 

Článok 1


Úvodné ustanovenia

1.1 Podmienky upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou board.sk, s.r.o., so sídlom Trubín 236, SK966 23 Lovčica- Trubin , Slovenská republika, IČO: 43932886, DIČ: 2022548286, Bankové spojenie: VÚB Banka, účet: 2419526254/0200, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica I, oddiel Po, vložka číslo 174/S (ďalej len "Predávajúci") a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá prostredníctvom internetovej stránky www.mkonzult.sk (ďalej len "Stránka") kupuje ponúkaný tovar (ďalej len "Kupujúci").

1.2 Na zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom (§2 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov) sa Čl. 5 a 6 Podmienok nepoužije. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami uvedenými v predchádzajúcej vete, ktoré nie sú Podmienkami upravené sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Článok 2

Uzavretie zmluvy

2.1Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka) je Kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý je umiestnený na stránke. Zaradenie konkrétnej položky do formuláru uskutoční Kupujúci kliknutím na ikonu "vložiť do košíka". Obsah formuláru (druh a počet konkrétneho tovaru) môže Kupujúci meniť kliknutím na ikonu "nákupný košík". Kliknutím na ikonu ďalší krok prechádza na vyplnenie dotazníka zadanie fakturačnej a adresy doručenia v prípade , že nesúhlasí s fakturačnou adresou /nový zákazník/, alebo kontroluje už zadané údaje a prípadne vykoná úpravu týchto údajov/ existujúci zákazník/, výber dopravcu a formu platby za objednané množstvo a druh tovaru. Po výbere dopravcu a formy platby za tovar potvrdí Kupujúci druh a množstvo tovaru klikom na tlačidlo "ďalší krok".Ešte predtým je vyzvaný na odsúhlasenie obchodných podmienok a po ich potvrdení klikne na inkonu :"kúpiť teraz ". V prípade že v prechádzajúcom kroku nezadal fakturačné údaje zobrazí sa formulár na vyplnenie fakturačných údajov spoločnosti potrebných na vystavenie daňového dokladu. Po zadaní fakturačných údajov podtvrdí tieto kliknutím na ikonu "zapísať" v pravom hornom rohu . Kupujúcemu je zobrazená celá jeho objednávka a v prípade, že na nej nechce nič meniť potvrdí nákup kliknutím na ikonu :"kúpiť teraz".

Po odkliknutí sa Kupujúcemu ešte raz zobrazí celá objednávka so všetkými zadanými údajmi a je požiadaní o potvdrenie objednávky kliknutím na ikonu : "potvrdiť objednávku ".

2.2 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu zaslať Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy dôjde Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky Predávajúcim.

2.3 Až do okamihu doručenia oznámenia o prijatí objednávky Kupujúcemu je Kupujúci oprávnený objednávku zrušiť.

2.4 Od zverejnenia tovaru na Stránke je Predávajúci viazaný podmienkami jeho predaja.

2.5 Akúkoľvek ďalšiu elektronickú komunikáciu v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán zo zmluvy je Kupujúci povinný zasielať Predávajúcemu na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Článok 3

Kúpna cena, náklady na dodanie tovaru, záloha

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci kupuje od Predávajúceho tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky Predávajúcemu uvedená na stránke ako kúpna cena tovaru (€ vrátane DPH).

3.2 V prípade, že si Kupujúci neprevezme tovar v sídle Predávajúceho je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu a náklady spojené s dodaním tovaru nasledovne:

Poplatky za doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty na dobierku :

Poistený balík do 500EUR

Hmotnosť balíka cena EUR

1kg – 5kg 4,5,-€

5kg – 10kg 7,-€

10kg- 15kg 8,-€

uvádzané ceny sú s DPH.

Prostredníctvom kuriéra DPD na dobierku :

Hmotnosť balíka do :cena v EUR s DPH

0kg-6kg 9,6€

7kg-11kg 10,5€

12kg-27kg13,6€

28kg- 35kg16,5€

uvádzané ceny sú s DPH.

Podmienky poskytnutia zľavy uvedie Predávajúci na stránke .

3.3 Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru včas a riadne. Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu a náklady spojené s dodaním tovaru sa považuje za splnený okamihom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho uvedený v Čl. I. týchto obchodných podmienok. V prípade omeškania Kupujúceho s plnením jeho finančných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy (úhrada kúpnej ceny, náklady spojené s dodaním tovaru, náklady neoprávnenej reklamácie) je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

3.4 Kúpna cena a náklady spojené s dodaním tovaru sú splatné okamihom doručenia tovaru Kupujúcemu ak Podmienky neustanovujú inak.

3.5 Faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list bude Kupujúcemu doručená v balíku spolu s tovarom.

 

Článok 4

Dodanie tovaru

4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar v lehote, ktorá je pri každej jednotlivej položke tovaru uvedená na stránke a to aj v prípade, že je tovar dostupný iba na objednávku .Dostupnosť tovaru uvedená na stránke znamená dopstupnosť v prípade, že predávajúci má tovar skladom . V prípade, že Predávajúci daný tvar nemá skladom záleží od dodacej lehoty dodávateľa kedy bude tovar doručený Kupujúcemu. V prípade omeškania bude Kupujúci upovedomený prostredníctvom E-mailu o omeškaní zásielky .Lehota na dodanie tovaru začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola uzavretá zmluva. Dostupnosť tovaru je len informatívna, nie záväzná.

4.2 V prípade uvedenom v ods. 3.5 Podmienok začína lehota na dodanie tovaru plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola záloha pripísaná na účet Predávajúceho.

4.3 Po doručení tovaru do sídla Predávajúceho dodávateľom je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť Kupujúcemu a navrhnúť Kupujúcemu deň a čas, v ktorom bude Kupujúcemu tovar odovzdaný.

4.4 Kupujúci je povinný tovar včas a riadne prevziať. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, pásky, resp. pečate a prípadné poškodenie obalu tovaru alebo pásky, resp. pečate ihneď oznámiť kuriérovi. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci ďalej povinný skontrolovať či obsah balíka množstvom a svojou povahou zodpovedá jeho objednávke a či tovar neobsahuje zjavné vady. V prípade nesúladu dodaného tovaru s objednávkou, alebo v prípade existencie zjavných vád tovaru je Kupujúci povinný túto skutočnosť písomne poznamenať v dodacom liste.

4.5 Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata tovaru zjavná pri jeho prevzatí, je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu a dopravcovi vznik škody bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch (2) pracovných dní odo dňa doručenia tovaru. Nasledujúci pracovný deň po oznámení vzniku škody spíše zástupca dopravcu s Kupujúcim zápis o škode. Po obdržaní zápisu o škode je Kupujúci oprávnený uplatňovať vady tovaru spôsobné jeho poškodením alebo čiastočnou stratou u Predávajúceho.

Článok 5
Záruka, vady tovaru, reklamácia, servis

5.1 Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim alebo Predávajúcim určeným podnikateľom až do dňa oznámenia výsledku reklamácie Kupujúcemu záručná doba neplynie.

5.2 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie, vibrácie), mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru.

5.3 V prípade vzniku vád tovaru počas záručnej doby je Kupujúci oprávnený reklamovať vady v sídle Predávajúceho. Ak Predávajúci ustanoví pre konkrétny typ tovaru podnikateľa určeného na odstraňovanie vád tovaru počas záručnej doby je Kupujúci povinný reklamovať vady tovaru u určeného podnikateľa.

Reklamačný poriadok :

 

 

Reklamačné podmienky

 

Reklamácie


Reklamačný poriadok (RP)upravuje podmienky a postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim (zákazník) na tovar dodávaný predávajúcim (M Konzult, s.r.o., organizačná zložka ).

1. Reklamácie chybného tovaru


Reklamačný poriadok (RP) upravuje podmienky a postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim (zákazník) na tovar dodávaný predávajúcim M KONZULT s.r.o., organizačná zložka
.

1. Reklamácie chybného tovaru

1.1 Predávajúci prijme k reklamácii len tovar v záručnej lehote a v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom tovaru.

1.2 Predávajúci prijme k reklamácii len tovar zakúpený priamo od predávajúceho kupujúcim.

1.3 Ak pre daného výrobcu, alebo daný produkt ak je na stránke zverejnené servisné stredisko, kupujúci je povinný uplatňovať reklamáciu v príslušnom servisnom stredisku.


1.4 Tovar poslaný na reklamáciu musí spĺňať tieto podmienky:

  • nesmie vykazovať známky mechanického poškodenia

  • musí byť poslaný v obale zvyčajne používanom na balenie daného typu tovaru (z dôvodu ochrany pri preprave

  • tovar predávaný s príslušenstvom musí byť tiež reklamovaný s príslušenstvom, ak nie je uvedené inak

  • na tovar sú prípustné len originálne nálepky výrobcu

  • niektoré produkty si vyžadujú špecifický postup pri reklamácií u našich dodávateľov a preto prosím neváhajte kedykoľvek kontaktovať našich produkt manažérov, ktorí sa vám vždy budú snažiť vyjsť maximálne v ústrety

    • Reklamáciu tovaru je možné vykonať iba s originálom dokladu /faktúra, pokladničný blok/ o jeho zakúpení prostredníctvom našej spoločnosti

     


Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok nebude tovar prijatý k reklamácii a bude vrátený späť kupujúcemu na jeho náklady.

1.5 Kupujúci doručí predávajúcemu chybný tovar na vlastné náklady vrátane príslušenstva, pokiaľ nie je stanovené inak. Ku každému kusu chybného tovaru musí byť priložený sprievodný list chybného tovaru.

2. Odstránenie chýb tovaru v rámci záruky.

2.1. V prípade, že kupujúci reklamuje chyby tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných Záručných podmienok, vykoná predávajúci odstránenie chyby formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezchybné, a to v lehote do 30 dní od doručenia chybného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo túto lehotu primerane upraviť. Predávajúci je oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar, plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena nie je možná, je predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu kupujúcemu vo výške aktuálnej ceny tovaru v deň prijatia reklamácie. Touto aktuálnou cenou sa rozumie cena zhodného tovaru v deň prijatia reklamácie či cena tovaru porovnateľných technických parametrov, ako tovar reklamovaného. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca prislúcha predávajúcemu.

2.2. Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, alebo nespĺňa kritéria výrobcu pre záručnú reklamáciu, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný výrobok bude kupujúcemu vrátený. Predávajúci si vo vzťahu ku kupujúcemu vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

3. Osobné prevzatie tovaru

3.1. Kupujúci je povinný skontrolovať stav dodávky pri osobnom odbere v obchodnej kancelárii predávajúceho, a to kontrolou vecného obsahu dodávky s výdajkou vr. sériových čísiel a tiež kontrolu vzhľadu tovaru. V prípade rozdielu medzi výdajkou a vydaným tovarom alebo v prípade poškodenia tovaru, je príjemca povinný dodávku ihneď reklamovať a celú ju odmietnuť. Dodatočná reklamácia na chyby v dodávke a poškodenie tovaru nie je možná.

4. Poškodenie alebo strata tovaru pri preprave

4.1. Príjemca tovaru je povinný skontrolovať zásielku podľa prepravného (dodacieho) listu, správnosť uvedených údajov o množstve, ďalej neporušenosť originálneho obalu alebo originálnej polepovacej pásky odosielateľa, viditeľné poškodenie obalu zásielky, viditeľnú čiastočnú stratu, a to pred podpisom o prevzatí. V prípade výskytu týchto závad je príjemca povinný uviesť nezrovnalosti na prepravný list dopravcu alebo ihneď spísať Zápis o škode. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť uskutočnená v súlade s pokynmi zasielateľa.

4.2. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata zásielky zjavná pri jej prevzatí, je príjemca zásielky povinný oznámiť odosielateľovi a dopravcovi vznik škody bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky. Nasledujúci pracovný deň po oznámení vzniku škody spíše zástupca dopravcu s príjemcom Zápis o škode. Po obdržaní zápisu je príjemca povinný uplatňovať reklamáciu
mailom na adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. príp. telefonicky na : 0456790352.

4.3 Každý jednotlivý balík je poistený na sumu 500€.

DODACIE PODMIENKY :

 

Dodacie podmienky

DODANIE TOVARU :

Termín dodania tovaru je zvyčajne do 2 pracovných dní od príjmu tovaru nanáš sklad. Pri každom tovar na našej stránke je znázornené do akej doby sme schopný Vám tovar doručiť najneskôr. V prípade, že si tovar objednáte prostredníctvom kuriéra a ten Vás nezastihne, spojí sa s Vami telefonicky na čísle uvedenom pri registrácii a dohodne si najvhodnejší termín dodania. Bežné hodiny doručenia sú od 8 do 16 hodiny. V prípade, že Vami objednaný tovar nie je skladom a termín dodanie tovaru by bol dlhší ako 7 dní, budeme Vás telefonicky informovať o najbližšom možnom termíne dodania.

Poplatky za doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty na dobierku :

Poistený balík do 500EUR

Hmotnosť balíka cena EUR

1kg – 5kg 4,5,-€

5kg – 10kg 7,-€

10kg- 15kg 8,-€

 

uvádzané ceny sú s DPH.

Poplatky za doručenie prostredníctvom kuríera DPD.

0kg-6kg 9,6€

7kg-11kg 10,5€

 

12kg-27kg13,6€

 

28kg- 35kg16,5€

uvádzané ceny sú s DPH.

Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v krabici a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte nepoškodenosť obalu i samotného tovaru. V prípade poškodenia spíšte s pracovníkom kuriérskej služby protokol o škode a tovar nepreberajte. Po uznaní reklamácie Vám zdarma doručíme nový tovar.

 

Osobný odber


Objednaný tovar si môžete prevziať aj osobne v sídle našej spoločnosti. Osobný odber si však vopred dohodnite na kontaktných číslach príp. prostredníctvom E-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. prípadne na tel.: 045 6790352.

Pondelok -Piatok

12:00 - 16:00


Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu cien kuriérskych služieb v závislosti od variabilty parametrov predmetu zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predavajúcim.

Copyright © 2011-2024 www.entergame.sk | Všetky práva vyhradené. MKonzult s.r.o.
Joomla theme by hostgator coupons