Školenie osôb iných ako vodičov podľa kap. 1.3. dohody ADR

Vytlačiť

OBJEDNÁVKA  ŠKOLENIA  OSÔB INÝCH AKO VODIČOV PODĽA KAP.1.3 DOHODY ADR -TU!

 

Znalosť ustanovenia dohody ADR sa netýka iba vodičov. Preto Dohoda ADR dáva za  povinnosť školiť všetky osoby, ktoré sa podieľaju na preprave  a manipulácii s nebezpečnými vecami , tj. disponenti, technickí a skladoví zamestnanci, riadiaci pracovníci , špedičný pracovníci atď. Toto sa týka nielen dopravných firiem, ale tiež odesielateľov, príjemcov, zasielateľov a sprostredkovateľských agentúr. Vymedzenie a obsah tohoto školenia je stanovený v kapitole 1.3 Dohody ADR. Prakticky by takéto školenie malo byť vždy zamerané na konkrétnu firmu a konkrétnu pracovnú pozíciu, ktorú vo firme školená osoba vykonáva. Napríklad by mohlo prebiehať podľa následujúcej osnovy:
Všeobecné bezpečnostné školenie:
- zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších úprav a  predpisov
- základné ustanovenie prepravy nebezpečných odpadov
- základné ustanovenie o chemických látkach a chemických prípravkoch
- vyhláška č. 64/1987 Z.z., o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ďalej Dohoda ADR) a jej príloh A a B v platnom znení
Špecifické školenie:
- sprievodné doklady a iné dokumenty pri preprave nebezpečných vecí s dôrazom na prepravný doklad a písomné pokyny pre vodiča 

- hlavné druhy nebezpečia, trieda, klasifikačné kódy, obalové skupiny, UN kód, Kemlerov kód, bezpečnostné značky
- obaly a ich použitie
- druhy vozidiel a ich konštrukcia - použitie pri prepravách ADR
- povinná výbava ADR a označovanie vozidiel a kontajnerov
- vyňaté, obmedzené a tzv. podlimitné množstvá nebezpečných látok a predmetov
- zákazy spoločnej nakládky, manipulácia s kusmi a bezpečnostné opatrenia pri nakládke a vykládke a uloženie nebezpečného nákladu
- ďalšie všeobecné požiadavky vzťahujúce sa na prepravu nebezpečných vecí
Bezpečnostné školenie:
- čo robiť v prípade nehody (prvá pomoc, základné znalosti používania osobných ochranných prostriedkov a hasiacich prístrojov, použitie prostriedkov pre ochranu  životného prostredia a bezpečnosť cestnej  premávky)
- skladovanie zvlášť nebezpečných jedov a ostatných jedov, skladovanie horľavých kvapalín, skladovanie horľavých skvapalnených uhľovodíkových plynov, skladovanie výbušnín
- bezpečnosť práce a požiarna ochrana
- vysoko rizikové nebezpečné veci a bezpečnostné plány

Cena školenia je 47,-EUR s DPH za každého účastníka kurzu.

Cena školenia zahrňuje výklad, následné zodpovedanie dotazov, publikácia ADR , ktorú vydáva M KONZULT s.r.o. PRAHA  a vydanie osvedčenia o školení, ktoré je podľa požiadaviek ADR platné 2 roky. V prípade školenia väčšieho počtu účastníkov je možné cenu za jedného účastníka kurzu znížiť podľa celkového počtu účastníkov-


Podrobný záznam o absolvovaní každého školenia musí byť uchovaný oboma stranami, t.j.
zamestnávateľom a zamestnancom, a overený pri prijímaní každého nového zamestnanca. Školenie
personálu podieľajúceho sa na cestnej preprave nebezpečných vecí, musí byť periodicky doplňované
obnovovacím školením s ohľadom na zmeny predpisov. Dohoda ADR je novelizovaná každé dva roky
(vždy v nepárnom roku  ), školenie je preto potrebné obnoviť v dvojročnom intervale. 

Copyright © 2011-2024 www.entergame.sk | Všetky práva vyhradené. MKonzult s.r.o.
Joomla theme by hostgator coupons